GEDRAGSCODE JEUGD KWSC LAUWE

Deze gedragscode werd opgesteld om de goede werking in de club te verzekeren en is het meest gericht naar de spelers toe, maar is toepasselijk voor alle trainers, afgevaardigden en ouders (of andere familieleden). Het is vanzelfsprekend dat iedereen deze code strikt opvolgt.


1. Afspraken - Stiptheid
Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd op alle afspraken voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Elke speler is 15’ voor de aanvang van de training aanwezig in de kleedkamer. Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een vereiste. Regelmatige laatkomers op of wegblijvers van de training kunnen bij wedstrijden niet in de basisopstelling staan of zelfs niet aangeduid worden om te spelen. Indien je niet of niet op tijd kunt aanwezig zijn voor een training of wedstrijd dan waarschuw je altijd zelf je trainer.

2.Speelgelegenheid
Binnen de jeugdwerking wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling van speelgelegenheden over het hele seizoen. Iedere jeugdspeler, die de trainingen volledig bijwoont en niet gekwetst is, krijgt over het hele seizoen minstens 50 % speelgelegenheid.

3. Coachen
De trainer is sportief verantwoordelijk over de ploeg. De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd en geeft hen de nodige richtlijnen. Je luistert dus enkel naar de richtlijnen die door je trainer worden gegeven. Indien de trainer dit toelaat mag ook de afgevaardigde soms richtlijnen geven. Dat spelers elkaar coachen mag (moet) uiteraard ook. De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers (ook hun eigen kind) in verwarring. Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg aanmoedigen. Positief blijven is de boodschap. Ouders moeten ook durven kritisch zijn ten opzichte van hun eigen kind.

4. Douche
Na elke training en wedstrijd is het nemen van een douche verplicht voor iedereen. Het is immers niet netjes om met je bezwete of vuile voetbalkledij naar huis te gaan. Het is ook niet hygiënisch om niet te douchen na een training of wedstrijd. Badslippers worden aangeraden.

5. Gedrag
We verwachten van iedereen een correct gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. Bij het betreden en het verlaten van het trainingscomplex groet je de trainers en de medewerkers van de club . Voetbal is een ploegsport, waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje. Missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.
- scheidsrechter: de beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.
- medespelers: kritiek op medespelers is ten strengste verboden.
Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Praten op het veld mag wel (coachen of aanmoedigen).

6. Kledij
Iedereen draagt steeds nette en propere kledij te dragen. Breng op elk kledingstuk je naam aan!
Houd tijdens training of wedstrijd geen ondergoed aan. Draag wel een sportslip of zwembroek. Zorg ervoor om voor de wedstrijden altijd twee T-shirts bij te hebben. Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel op de training als op wedstrijd. Verzorg je voetbalschoenen heel goed. Probeer dit zelf te doen en dit karweitje niet door te schuiven naar pa of ma. Het is aangeraden om telkens zowel voetbalschoenen als zaalsportschoenen bij te hebben. Wanneer het wat kouder wordt is het dragen van een lange trainingsbroek aangeraden.

7. Kleedkamer
De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. Het sanitair blok en de kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Voor alle andere personen is hier de toegang verboden, ook al zijn de trainers of de begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig. Voor de training kleed je je rustig aan en wacht je tot de trainer je komt halen om naar het veld te gaan. Help ook zorgen voor netheid van de kleedkamer en gooi je blikjes, papiertjes, flesjes, … altijd in de vuilnisbak. Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de medegebruikers in de kleedkamer. Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg. Iedereen verlaat ten laatste 30’ na de training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of de afgevaardigde houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.

8. Problemen
Bespreek eventuele problemen eerst met je trainer. Zij / hij zal proberen om voor je probleem een oplossing te vinden. Indien nodig kan de trainer of jijzelf, met medeweten van de trainer, je probleem voorleggen aan de Jeugdcoördinator. Eventueel kan daarna ook via de Coördinator het jeugdbestuur worden geraadpleegd.

9. Samen uit, samen thuis
Bij de verplaatsingen raadt het bestuur aan dat de wagens in groep vertrekken en aankomen, dit in onderling akkoord met de trainer en/of de afgevaardigde. Zich rechtsreeks naar een wedstrijd begeven, kan enkel na afspraak met de trainer. Verplaatsingen buiten de provincie gebeuren met de bus. Er moet steeds rekening gehouden worden met het aantal passagiers – dus ook spelers – die mogen vervoerd worden conform wat toegelaten is volgens de inschrijving van het voertuig. Dit kan gemakkelijk gecontroleerd worden aan de hand van de voorziene autogordels (voor de meeste voertuigen zal dit 5 zijn, zijnde de chauffeur en 4 passagiers). Uiteraard dient u zich ook altijd te schikken naar alle verkeersreglementen ter zake.

10. Voeding
Neem kort (< 2 uur) voor een training of wedstrijd geen volledige maaltijd meer. Een lichte maaltijd (boterham, een stuk fruit) is ruim voldoende. Hou je aan een gezond voedingspatroon.
- eet gevarieerd, zorg ervoor bij elke maaltijd voedingsmiddelen uit de verschillende lagen van de voedselpiramide te gebruiken.
- Als tussendoortje eet je best een stuk fruit in plaats van snoep.
- Bij warm weer is het aan te raden sportdrank te gebruiken als dorstlesser (nog beter dan water).
- Het gebruik van alcoholische dranken en drugs ( ook soft ) binnen de club is integraal verboden. Daarbuiten wordt het ten stelligste afgeraden. Bij vaststelling van gebruik, volgen sancties . Wie op de training aankomt onder invloed wordt weggestuurd van de training.
- Beperk het gebruik van suikerrijke frisdranken ( cola, ...)

11. Medische problemen
Verberg geen medische problemen ( ziektes, blessures,…) je schaadt het clubbelang en op termijn je eigen gezondheid . Sportongevallen moeten zo snel mogelijk gemeld worden via de ongevalsaangifte.pdf.
Klik hier voor meer informatie.

12. Mini - Zaalvoetbal
De vereniging raadt mini- of zaalvoetbal af !

13. GSM
GSM - toestellen worden onmiddellijk bij het betreden van de kleedkamers uitgeschakeld ( zowel bij training als bij een wedstrijd).

14. Studies
Verwaarloos in ieder geval je studies niet.
Eerst studie, dan voetbal, maar beiden kunnen gecombineerd worden. Dit vraagt echter om een juiste planning!!!

15. Schoolteam
Meespelen met het schoolteam is toegelaten. Meld dit evenwel telkens aan de trainer en of Jeugdcoördinator

16. Activiteiten
Je neemt zoveel mogelijk deel aan extra -sportieve activiteiten ( etentje, kerstfeest, ….), die door je club of ploeg georganiseerd worden.

17. Sancties
Overtreding t.o.v. de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden door de trainer in samenspraak met de Jeugdcoördinator en het Jeugdbestuur. Vanaf de categorie knapen kan een geschorste of gestrafte speler ingezet worden om als scheidsrechter aan te treden bij wedstrijden van duivels en/of preminiemen.

Mogelijke sancties :
- extra niet sportieve taken
- extra sportieve inspanningen
- verwijdering uit de trainingsgroep
- verwijdering uit de basiself
- verwijdering uit de selectie ( schorsing wedstrijden / uitsluiting)

De aard van de sanctie bij zware overtredingen tegen de gedragscode, wordt omwille van de uniformiteit, bepaald door de trainer, in samenspraak met de Jeugdcoördinator en het Jeugdbestuur.

18. Bewaking & naleving
De Jeugdwerking met zijn missie en visie wordt bewaakt door de Jeugdcoördinatoren en het jeugdbestuur. Dit brengt met zich mee dat alle sportieve zaken of problemen of vragen die spelers of ouders of voogd over de Jeugdwerking hebben moeten gesteld worden aan de desbetreffende Coördinator. Tracht te vermijden dat de vragen of problemen via een tussenpersoon bij de Coördinatoren komen, zodat wij alles in “primeur“ vernemen en niet als bijgewerkte versie. Dit geldt ook voor de trainers.